HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS ĐỒNG NAICó thể gõ bất cứ từ khóa nào để tìm kiếm, gồm có: tên đối tượng, địa chỉ, số nhà, v.v...
Bước 1: Gõ từ khóa cần tìm, ví dụ "khu du lịch bửu long" và bấm nút "Tìm kiếm" hoặc bấm Enter, như hình sau:
Tìm kiếm thuộc tính
Bước 2: Bấm "Mở chủ đề liên quan" để mở chủ đề bản đồ của đối tượng vừa tìm được, như ví dụ: Chủ để Du lịch.
Bước 3: Bấm "Thông tin chi tiết" để xem bài viết, phim minh họa, hình ảnh về đối tượng vừa tìm được.
Tìm kiếm thuộc tính
Tìm kiếm thuộc tính
Tìm kiếm thuộc tính
Tìm kiếm thuộc tính
Tìm kiếm thuộc tính