HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS ĐỒNG NAIChỉ dùng cho quản trị hệ thống. Người quản trị hệ thống sẽ dùng để tạo mới, phân quyền, chỉnh sửa quyền cho các người sử dụng khác.
Vào menu "Hệ thống" chọn "Quản trị hệ thống" như hình sau:
Quản trị hệ thống
(Phải đăng nhập quyền quản trị đặc biệt)
Giao diện trang quản trị như sau:
Quản trị hệ thống