HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS ĐỒNG NAI
Bước 1: Vào menu "Hệ thống" chọn "Công cụ cơ bản" để hiển thị thanh "Điều khiển bản đồ" như hình sau:
Điều kiển bản đồ
Bước 2: Chọn công cụ cần dùng (tham khảo hình sau để chọn cho đúng)
Điều kiển bản đồ